Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Account profile: KtoPodskoczy#2264

Diablo 3 Clan League Logo
BattletagKtoPodskoczy#2264
Name on boardKtoPodskoczy
Clan name
Clan Tag
CountryPolska
CityŁódź
Paragon SC
Ladder SC
Paragon HC
Ladder HC

League Players Result
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs KNHO#2853 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs Captain#2561 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs OlegS#2415 5:2
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs KOKss#2555 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs KNHO#2853 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs Kerrigan#2168 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs MrSlimson#2910 5:2
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs venxosiz#2628 1:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs Uzjel33#2804 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs predsr#2228 1:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs GREEN#2172 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs Fidipides#2516 0:5
1v1 D3CL League - Demon Hunters EU KtoPodskoczy#2264 vs Oneshot#2807 0:5