Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Liga - PvP Liga 1v1 D3CL - Szamani EU - Wszystkie wyzwania i wyniki

Gracze Data Wynik
brx#2821 vs blud#2481 2013-04-08 0:5
rudzian#2418 vs brx#2821 2013-04-08 5:0
VoodooVinny#2974 vs LYSY#2825 2013-04-07 1:5
Mnich#2633 vs Muk#2191 2013-04-07 5:0
brx#2821 vs Shanks#2403 2013-04-06 5:4
Mnich#2633 vs LYSY#2825 2013-04-04 5:0
grneminence#2323 vs Mnich#2633 2013-04-04 4:5
PostMortem#2184 vs grneminence#2323 2013-04-04 0:5
PostMortem#2184 vs ShamanKing#2535 2013-04-02 2:5
PostMortem#2184 vs mirek#2433 2013-04-02 0:5
grneminence#2323 vs LYSY#2825 2013-04-02 5:0
rudzian#2418 vs LYSY#2825 2013-04-02 5:0
rudzian#2418 vs grneminence#2323 2013-04-02 5:0
rudzian#2418 vs PostMortem#2184 2013-04-02 5:0
rudzian#2418 vs Shanks#2403 2013-04-02 5:0
Mnich#2633 vs Shanks#2403 2013-04-02 5:4
Mnich#2633 vs PostMortem#2184 2013-04-02 5:0
Mnich#2633 vs rudzian#2418 2013-04-02 0:5
ShamanKing#2535 vs Shanks#2403 2013-04-02 5:2
rudzian#2418 vs mirek#2433 2013-04-01 5:1
PostMortem#2184 vs grneminence#2323 2013-04-01 0:5
ShamanKing#2535 vs zzozz#2937 2013-03-30 5:4
ShamanKing#2535 vs mirek#2433 2013-03-30 5:2
rudzian#2418 vs ShamanKing#2535 2013-03-30 2:5
rudzian#2418 vs grneminence#2323 2013-03-30 5:0
Shanks#2403 vs mirek#2433 2013-03-29 1:5
PostMortem#2184 vs Shanks#2403 2013-03-28 3:5
LYSY#2825 vs PostMortem#2184 2013-03-27 2:5
Muk#2191 vs zzozz#2937 2013-03-26 0:5
PostMortem#2184 vs mirek#2433 2013-03-25 0:5
ShamanKing#2535 vs mirek#2433 2013-03-24 5:1
LYSY#2825 vs mirek#2433 2013-03-23 0:5
ShamanKing#2535 vs Muk#2191 2013-03-22 5:0
blud#2481 vs mirek#2433 2013-03-22 5:0
Muk#2191 vs rudzian#2418 2013-03-21 0:5
Muk#2191 vs mirek#2433 2013-03-21 0:5
blud#2481 vs ShamanKing#2535 2013-03-21 5:0
rudzian#2418 vs mirek#2433 2013-03-20 4:5