Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League Diablo 3 Clan League - Polski Diablo 3 Clan League - English

Liga - PvP Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad EU - Wszystkie wyzwania i wyniki

Gracze Data Wynik
KatMPB#2208 vs ximae#1789 2013-04-11 1:5
KatMPB#2208 vs venxosiz#2628 2013-04-10 5:0
ivu#2133 vs Emmett#2681 2013-04-10 5:2
N0F3aR#2714 vs Emmett#2681 2013-04-10 5:0
ximae#1789 vs këygen#2624 2013-04-10 5:0
KNHO#2853 vs EUBest#2877 2013-04-09 5:3
Duri#2262 vs Hola#2859 2013-04-09 4:5
brx#2821 vs tobi823#2983 2013-04-09 5:4
Acidity#2901 vs mokkal#2362 2013-04-09 1:5
Duri#2262 vs mokkal#2362 2013-04-09 5:0
ivu#2133 vs Duri#2262 2013-04-09 5:0
Emmett#2681 vs Acidity#2901 2013-04-09 5:0
brx#2821 vs Acidity#2901 2013-04-09 5:2
shadow88#2663 vs Qu1ksilv3r#2692 2013-04-09 5:2
Bodhi#1778 vs ximae#1789 2013-04-09 6:5
KNHO#2853 vs Bodhi#1778 2013-04-08 5:0
KNHO#2853 vs mokkal#2362 2013-04-08 5:3
KNHO#2853 vs ximae#1789 2013-04-08 5:3
Bodhi#1778 vs ironweed#2488 2013-04-08 1:5
KNHO#2853 vs ironweed#2488 2013-04-08 5:1
KNHO#2853 vs HyNo#2807 2013-04-08 5:3
ivu#2133 vs rudzian#2418 2013-04-08 5:0
predsr#2228 vs rudzian#2418 2013-04-08 5:0
Lyzon#2326 vs ironweed#2488 2013-04-08 5:1
Qu1ksilv3r#2692 vs mokkal#2362 2013-04-08 3:5
Kratos#2638 vs mokkal#2362 2013-04-08 0:5
brx#2821 vs rudzian#2418 2013-04-08 1:5
brx#2821 vs ironweed#2488 2013-04-08 5:1
Qu1ksilv3r#2692 vs kaio#2367 2013-04-08 2:5
HyNo#2807 vs ironweed#2488 2013-04-08 0:5
Qu1ksilv3r#2692 vs Shanks#2403 2013-04-08 5:0
ximae#1789 vs Ozzy#2629 2013-04-08 5:0
HyNo#2807 vs ximae#1789 2013-04-08 5:3
Forti#2790 vs Vidar#2313 2013-04-08 5:0
brx#2821 vs kaio#2367 2013-04-08 5:3
jksmp#2685 vs këygen#2624 2013-04-08 2:5
Emmett#2681 vs Qu1ksilv3r#2692 2013-04-08 5:4
mirek#2433 vs Emmett#2681 2013-04-07 5:1
mirek#2433 vs predsr#2228 2013-04-07 5:6
Emmett#2681 vs tobi823#2983 2013-04-07 5:4
ximae#1789 vs ironweed#2488 2013-04-07 5:1
Mnich#2633 vs brx#2821 2013-04-07 5:2
brx#2821 vs ximae#1789 2013-04-07 5:2
brx#2821 vs Qu1ksilv3r#2692 2013-04-07 5:0
Lyzon#2326 vs Qu1ksilv3r#2692 2013-04-07 0:5
Emmett#2681 vs Mnich#2633 2013-04-07 5:1
Emmett#2681 vs ironweed#2488 2013-04-07 5:0
Mnich#2633 vs shadow88#2663 2013-04-07 5:3
shadow88#2663 vs XenuLivio#2193 2013-04-07 5:0
shadow88#2663 vs FRA#2491 2013-04-07 5:0

1 2 3 4 5 6 7 >